Хераклит Сократ Платон Аристотел Августин Декарт Спиноза Кант Хегел Маркс Ниче Ками

Аутор Петар Зорић,
фебруар 1992.

Египат, Црвено море,
јул 2006.

Роњење, Црвено море,
Египат, јул 2008.