Хераклит Сократ Платон Аристотел Августин Декарт Спиноза Кант Хегел Маркс Ниче Ками

ГРАЂ

ico-kursevi 13 – 14: Дијалог и дебата

Циљ је да ученици кроз игру улога у којима се сукобљавају ставови и мишљења сагледају разлику тока и исхода два стила јавних расправа, дијалога и дебате. Задаци ученика су препознавање токова и аспеката полемика, дебате и дијалога, освешћивање могућих исхода неке расправе и практиковање комуникационих техника и вештина које су учили на претходном часу. Тежиште није на томе ко је крив, већ на томе како да се изгради поштовање према демократским принципима, људским правима и мирном решавању сукоба са циљем да се друштво унапреди. Ученици у дебати и дијалогу треба да изразе своја мишљења аргументовано. Треба да се понашају у складу са постављеним циљевима и да увиде разлику између дијалога и дебате.

book Литература:

  • Водич за наставнике “Грађанско васпитање” за И разред средње школе, Министарство просвете и спорта, Република Србија
  • Алфред Адлер “The Practice and Theory of Individual Psychology”
  • Н. Рот “Знакови и Значења”