Хераклит Сократ Платон Аристотел Августин Декарт Спиноза Кант Хегел Маркс Ниче Ками

milos-rastovic-filozofija_gradjansko-vaspitanje_brains

ГРАЂ

ico-kursevi 60: Толеранција и дискриминација

Циљ је да се ученицима приближе појмови дискриминације и толеранције. Задатак је појаснити појмове дискриминације и толеранције, сагледати природу и порекло дискриминације и сагледати последице нетолеранције на различитиости. Шта утиче на понашање људи? Да ли је све одређено прошлошћу, садашњошћу или будућношћу или неким спољним факторима или је све случајно? Утврдити однос: детерминизам и индетерминизам, каузални и телеолошки. Да ли дискриминацију могу да одражавају и они који немају предрасуда? Да ли је свака толеранција добра? Може ли се толерисати и насиље? Како би они поступили у сличној ситуацији и зашто?

book Литература:

  • Водич за наставнике “Грађанско васпитање” за I разред средње школе, Министарство просвете и спорта, Република Србија
  • Алфред Адлер “The Practise and Theory of Individual Psychology”
  • Н. Рот “Знакови и Значења”

milos-rastovic-filozofija_gradjansko-vaspitanje_strip