Хераклит Сократ Платон Аристотел Августин Декарт Спиноза Кант Хегел Маркс Ниче Ками

milos-rastovic-filozofija_run-room

ФИЛОЗОФИЈА

Основни циљ курса филозофије јесте да ученици стекну знање о кључним филозофским проблемима кроз упознавање главних садржаја и развојно историјских токова филозофског мишљења. Такође, упознавање ученика са филозофијом кроз могуће промишљање места филозофије као носиоца могуће интердисциплинарности омогућава ученицима да упознају друге духовне области као што су књижевност, историја, религија, политика, уметност, музика, морал, итд. Наставним програмом је обухваћена историја филозофије која прати развој филозофских идеја кроз историју као и однос према културно историјским околностима у којима су настајале. Кроз историју филозофије се проучавају следеће филозофске епохе: античка епоха (траје од VI века п.н.е. до VI века н.е), средњевековна (од VI до XV века), модерна (од XV до XIX века) и савремена филозофија (од XIX века до данас). Поред историје филозофије ученици изучавају и друге филозофске дисциплине (онтологија-метафизика, епистемиологија, логика, етика, естетика, аксиологија, политичка филозофија). Историји филозофије заједно са другим филозофским дисциплинама се приступа на различите начине: од научничког, доксографског, културалног, идеолошког до психолошког и проблемског приступа. Од ученика се захтева:

  • да разумеју и тумаче филозофске проблеме и њихова решења
  • да развијају критичко и самостално мишљење (да слободно и одговорно чине избор у било ком смислу свесни етичких импликација)- аналитичко и синтетичко мишљење
  • да се оспособљавају за разумевање не само филозофских,већ и других теоријских и практичних проблема
  • да стичу увид у опште теоријске и хуманистичке токове мишљења који су уобличавали одређене историјске епохе и чине основу савремених хуманистичких и критичких оријентација
  • да развију комуникацијске вештине које су неопходне за сарадничко понашање и тимски рад: аргументовано излагање сопственог мишљења
  • да разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и правних норми и правила и њихову важност за заједнички живот
  • да развију флексибилност тј. могућност прилагођавања на промену околине
  • да конструктивно решавају сукобе, прихватају другачија мишљења

milos-rastovic_filozofija_mislilac
Мислилац