Хераклит Сократ Платон Аристотел Августин Декарт Спиноза Кант Хегел Маркс Ниче Ками

milos-rastovic_istorija-srednjevekovne-filozofije_avgustin
Thevet “Les vrais pourtraits et vies
des homes illustres”
Paris, 1584.

Један од курсева средњевековне филозофије:

Фил

ico-kursevi 21: Аурелије Августин

Циљ је да ученици схвате зашто је Аурелије Августин (354-430) један од најзначајнијих филозофа не само латинске патристике, већ средњевековне филозофије уопште. Изложити основне поставке Августинове филозофије из његове књиге “De civitate Deiи” (О Божијој држави). Засновао је филозофију историје као нову филозофску дисциплину. Напушта хеленску концепцију кружног времена и сматра да је Бог створио време. Али, Бог не претходи времену, јер је он невремен тј. вечан. Упутити ученике у разлику времена и вечности. Каква је божија држава под патронатом цркве? Шта је била последица тако схватане државе? Објаснити однос вере и разума у Августиновој филозофији: “Разуми да би веровао, веруј да би разумео” (Intellige ut credas, crede ut intelligas). Шта је функција разума? У ком смислу слепо веровање може одредити човека? Како данас човек живи у складу са хришћанским канонима? Какав је однос хришћанских вредности спрам савремене материјалистичке културе? Какве је улога филозофије била у средњем веку?

book Литература:

  • Аурелије Августин “О држави божијој”, “Исповести”, “Разговори са самим собом”.
  • В. Кораћ и Б. Павловић “Историја филозофије”, уџбеник филозофије за IV разред гимназије и стручних школа
  • Цекић, Савић, Цветковић “Филозофија”, уџбеник филозофије за IV разред гимназије и стручних школа
  • Коплстон “Историја филозофије”
  • Бертранд Расел “Историја западне филозофије”
  • Г.В.Ф. Хегел “Историја филозофије”

milos-rastovic_istorija-srednjevekovne-filozofije_smrt-avgustina
Benozzo Gozzoli
“Death of Augustine”

milos-rastovic_istorija-srednjevekovne-filozofije_avgustin-2
Gian Francesco Barbieri
“Sant`Agostino tra San Giovanni
Baltista e San Paolo eremita”
Roma, Chiesa di Sant` Agostino