Хераклит Сократ Платон Аристотел Августин Декарт Спиноза Кант Хегел Маркс Ниче Ками

milos-rastovic-filozofija_sociologija-globe

СОЦИОЛОГИЈА

Циљ курса социологије је да упозна ученике са основним проблемима друштва и културе којима се социологија бави као наука. Савремено друштво је суочено са мноштвом промена које мењају свакодневни живот људи, а неке од њих имају и далекосежне последице на човечанство. Уколико упоредимо друштвени живот људи, њихова средства за рад, морал и обичаје које су упажњавали, пре више деценија или упоредимо развијена индустријска друштва са неразвијеном претежно аграрном производњом видећемо колико се друштво брзо трансформисало. Социологија се бави разумевањем и тумачењем разлика и сличности између друштава, нација, вера, раса и култура с посебним освртом на савремене глобалне промене. Савремени глобални процес повезивања различитих друштава и култура на светском плану се означава као глобализација, а који социологија као наука проучава у целини. Наставним програмом је обухваћено пет социолошких тема:

  • Увод у социологију (шта је предмет социологије, методи и задаци и најзначајније социолошке теорије)
  • Природа, човек, друштво (шта је рад и подела рада, друштвена производња и природна и друштвена средина-научно технолошка револуција и еколошки проблеми)
  • Структура и организација друштва (етничке заједнице, друштвено раслојавање, својина, насеља, друштвене установе)
  • Промене и развој друштва ( шта означавамо напретком друштва, друштвена покретљивост и развој, изазови глобализације, “нови светски поредак”)
  • Култура и друштво (култура, језик, магија, митологија, религија, обичај, морал, масовна култура и поткултура)