Хераклит Сократ Платон Аристотел Августин Декарт Спиноза Кант Хегел Маркс Ниче Ками

ГРАЂ

ico-kursevi 16 – 17: Стилови поступања у конфликтима

Циљ је да ученици стекну бољи увид у факторе који утичу на понашање у конфликтним ситуацијама. Задатак је да кроз анализу дате ситуације ученици уочавају димензије које одређују понашање у ситуацији сукоба и указивање на различите стилове поступања у ситуацији сукоба. Које су врсте конфликата? Од Курта Левина, Брауна и Милера се изучавају конфликти. Конфликти у групи (око статуса, моћи, интереса, лојалности, итд), интерперсонални конфликти (конфликти вредносних система, мотивациони, емоционални, између жеља и туђих вредносних ставова, итд), интраперсонални конфликти (између жеље и забране, жеље и могућности, конфликт аутентичности, итд). Које су реакције на конфликте? Који су механизми одбране? Како се конфликти разрешавају? Шта је Фацилитатор и медиатор? Ученици треба да увиде постојање пет начина поступања у конфликтима:

  • Повлачење (ако једна страна не показује бригу за своје нити интересе друге стране)
  • Попуштање (више води рачуна о потребама друге стране него о својим)
  • Надметање (вођење рачуна само о својим потребама а занемаривање друге стране)
  • Решавање проблема (у исто време се води рачуна и о властитим интересима и о интересима друге стране)
  • Компромис (водимо половичну бригу и о својој и о туђој страни)

book Литература:

  • Водич за наставнике “Грађанско васпитање” за И разред средње школе, Министарство просвете и спорта, Република Србија
  • Crum T. “The Magic of Confict”
  • Т. Мандић “Психологија Комуникације”
  • Алфред Адлер “The Practice and Theory of Individual Psychology”