Хераклит Сократ Платон Аристотел Августин Декарт Спиноза Кант Хегел Маркс Ниче Ками

milos-rastovic_epistemiologija_rene-dekart

Један од курсева епистемилогије:

Фил

ico-kursevi 30: Рене Декарт

Циљ је да се ученици упознају са Декартовим епистемиолошким проблемом које се односи на учење од методи (грч. methodos – пут, начин). Декарт преузима достигнућа егзактних природних наука и математичку методу. Наглашава улогу субјекта у процесу сазнања и жеље за што већом сигурношћу. Декарт особине своје методе излаже у књизи “Расправа о методи”. Које услове човек треба да испуни да би дошао до истинитог сазнања? У чему се састоје правила методе? Зашто Декарт преузима методу из математике? Шта је циљ методе? Зашто је сумња кључна тачка у Декартовој филозофији? Преко сумње долази Декарт до самосвести. Објаснити став: “Cogito, ergo sum”. Како Декарт доказује постојање Бога?

book Литература:

  • Рене Декарт “Расправа о методи”, “Медитације”
  • В. Кораћ и Б. Павловић “Историја Филозофије”, уџбеник филозофије за IV разред гимназије и стручних школа
  • Г.В.Ф. Хегел “Историја филозофије”